امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/04
168 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
154 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد تهران مركزي
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/18
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/31
43 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/22
34 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/18
30 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/29
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/25
6 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
12 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
12 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
74 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
68 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
کشور گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
32 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
32 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/04
138 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/05
79 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه شیراز - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست